Direct naar paginainhoud

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2020

Rapportage onderzoek ervaringen cliënten Wmo voorzieningen 2020

Hoe ervaren cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben ontvangen de steun? In het algemeen zijn de Almeerse cliënten tevreden over de Wmo ondersteuning. Zij zijn het meest tevreden over de bejegening door de medewerker, de kwaliteit en passende ondersteuning en het effect van de ondersteuning. De cliënten geven hun zorgaanbieder of leverancier een ruime voldoende en geven complimenten over de behulpzame en vriendelijke begeleiders en hulpverleners. Over het algemeen oordelen Almeerse cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening niet anders over de ondersteuning dan in voorgaande jaren of in andere gemeenten.

Prognoses langdurige zorg Almere

Zelfstandig wonende Almeerders met wlz, 2020-2030

De prognoses in dit rapport schetsen de ontwikkeling van het aantal zelfstandig wonende Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de eigendomssituatie van hun woning de komende tien jaar.
De aannames worden beargumenteerd. In het berekende scenario tonen de prognoses een verdubbeling van het aantal volwassen Wlz-cliënten in Almere, van ruim 1.800 in 2019 naar bijna 3.600 in 2030. Het aantal zelfstandig wonende Wlz-cliënten neemt toe van bijna 700 naar ruim 2.300 in 2030. Van hen wonen er dan naar verwachting 1.400 in een huurwoning en ruim 900 in een koopwoning.
Onderzoek & Statistiek maakte de prognoses ten behoeve van het programma Ambulantisering. Zelfstandig wonende Wlz-cliënten maken veelal gebruik van intensieve mantelzorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals vervoersdiensten en woningaanpassingen.

Wonen voor Almeerders met Wlz

Beschrijving Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg

Dit rapport beschrijft Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz): om hoeveel en wat voor mensen gaat het, wat voor zorg krijgen zij, en hoe wonen zij? De basis voor deze beschrijving vormden geregistreerde gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal administratiekantoor (CAK) en bevolkings- en woningkenmerken van de Gemeente Almere.